LISTA ABREVIERILOR

a. = anul

absol. = absolut

acuz. = acuzativ

adj. = adjectiv

adj. dem. = adjectiv demonstrativ

adj. inter.-rel. = adjectiv interogativ-relativ

adj. nehot. = adjectiv nehotărât

adj. pos. = adjectiv posesiv

adv. = adverb

Aeron. = aeronautică

Agric. = agricultură

Agron. = agronomie

alb. = limba albaneză; albanezul

Anat. = anatomie

aor. = aorist

ap. = apud

Apic. = apicultură

A. plast. = arte plastice

Arheol. = arheologie

Arhit. = arhitectură

arom. = aromân

art.1 = articol; articulat

art. adj. = articol adjectival

art. hot. = articol hotărât

art. nehot. = articol nehotărât

art. pos. = articol posesiv

Astron. = astronomie

Ban. = Banat

bg. = limba bulgară; bulgărescul

Biol. = biologie

Bis. = termen bisericesc

Bot. = botanică

Bucov. = Bucovina

cat. = limba catalană; catalanul

cca = circa

ceh. = limba cehă; cehescul

cf. = confer

Chim. = chimie

com. = comunicat de... sau comunicare din...

cond.-opt. = condițional-optativ

conj. = conjuncție

conjunct. = conjunctiv

Cor. = coregrafie

Cosm. = cosmografie

Culin. = artă culinară

cuv. = cuvânt(ul) sau cuvintele

dalm. = limba dalmată; dalmatul

dat. = dativ

decl. = declinare

def. = defectiv

dial. = dialect; dialectal

Dobr. = Dobrogea

ebr. = limba ebraică; ebraicul

Ec. pol. = economie politică

engad. = engadin

engl. = limba engleză; englezescul

Entom. = entomologie

esper. = esperanto

et. nec. = etimologia necunoscută

expr. = expresie

f. = feminin

fact. = factitiv

Farm. = farmacie; farmacologie

fig. = figurat

Filoz./Filos. = filozofie/filosofie

Fil. = filologie

Fin. = finanțe

Fiz. = fizică

Fiziol. = fiziologie

Fon. = fonetică; fonologie

fr. = limba franceză; franțuzescul

friul. = friulan

gen. = genitiv

Geogr. = geografie

Geol. = geologie

Geom. = geometrie

ger. = gerunziu

germ. = limba germană; germanul

gr. = limba greacă; grecescul

Gram. = gramatică

h. = harta

Hort. = horticultură

ib. = ibidem

id. = idem

Iht. = ihtiologie

imper. = imperativ

imperf. = imperfect

impers. = impersonal

Ind. = industrie

inf. = infinitiv

interj. = interjecție

intranz. = intranzitiv

invar. = invariabil

Ist. = istorie

istr. = istroromân

it. = limba italiană; italienescul

Jur. = științe juridice

lat.2 = (moștenit din) limba latină; latinescul

lat. pop. = latina populară

lat. med. = latina medievală

Lingv. = lingvistică

Lit. = literatură

loc. = locuțiune

loc. adj. = locuțiune adjectivală

loc. adv. = locuțiune adverbială

loc. conj. = locuțiune conjuncțională

loc. prep. = locuțiune prepozițională

loc. vb. = locuțiune verbală

m. = masculin

magh. = limba maghiară; maghiarul

Maram. = Maramureș

Mat. = matematică

Med. = medicină

Med. vet. = medicină veterinară

megl. = meglenoromân

Meteor. = meteorologie

m. gr. = limba medie greacă; mediogrecescul

Mil. = termen militar

Min. = minerit

Mitol. = mitologie

m. m. perf. = mai-mult-ca-perfectul

Mold. = Moldova

Munt. = Muntenia

Muz. = muzică

n. = neutru

Nav. = navigație

ngr. = limba neogreacă; neogrecescul

nom. = nominativ

n. pr. = nume propriu

nr. = număr

num. = numeral

num. adv. = numeral adverbial

num. card. = numeral cardinal

num. col. = numeral colectiv

num. multipl. = numeral multiplicativ

num. nehot. = numeral nehotărât

num. ord. = numeral ordinal

Numism. = numismatică

Olt. = Oltenia

Omit. = ornitologie

p. anal. = prin analogie

part. = participiu

perf. c. = perfectul compus

perf. s. = perfectul simplu

pers. = persoană

p. ext. = prin extensie

p. gener. = prin generalizare

pl.3 = plural

pl. tant. = pluralia tantum

pol. = limba poloneză; polonezul

port. = limba portugheză; portughezul

pref. = prefix

prep. = prepoziție

p. restr. = prin restricție

prez. = prezent

prez. conjunct. = prezentul conjunctivului

prez. ind. = prezentul indicativului

pron. = pronume

pron. dem. = pronume demonstrativ

pron. inter.-rel = pronume interogativ-relativ

pron. întăr. = pronume de întărire

pron. neg. = pronume negativ

pron. nehot. = pronume nehotărât

pron. pers. = pronume personal

pron. pos. = pronume posesiv

pron. refl. = pronume reflexiv

prov. = limba provensală; provensalul

Psih. = psihologie

r = recto

refl. = reflexiv

refl. impers. = reflexiv impersonal

refl. pas. = reflexiv pasiv

refl. recipr. = reflexiv reciproc

refl. unipers. = reflexiv unipersonal

retorom. = limba retoromană; retoromanul

rom. = limba română; românescul

rus. = limba rusă; rusescul

săs. = săsesc

sard. = limba sardă; sardul

sb. = limba sârbă; sârbescul

scr. = limba sârbo-croată; sârbo-croatul

sec. = secolul

s.f. = substantiv feminin

sg.4 = singular

sg. tant = singularia tantum

sicil. = dialectul sicilian

Silv. = silvicultură

slav. = limba slavă; slavul

slavon. = limba slavonă; slavonul

slov. = limba slovenă; slovenul

s. m. = substantiv masculin

s. n. = substantiv neutru

SN = serie nouă (a Atlasului lingvistic)

sp. = limba spaniolă; spaniolul

spec. = prin specializare

subst. = substantiv

suf. = sufix

supl. = supliment

Șt. nat. = științele naturii

tăt. = limba tătară; tătărescul

tc. = limba turcă; turcescul

Tehn. = tehnică

Teol. = teologie

Text. = industria textilă

Tipogr. = tipografie

Top. = toponomie

Transilv. = Transilvania

tranz. = tranzitiv

tranz. fact. = tranzitiv factitiv

țig. = limba țigănească; țigănescul

ucr. = limba ucrainiană; ucraineanul

unipers. = unipersonal

v = verso

v. = vezi

v. (urmat de un nume de limbă) = vechi

vb. = verb

v. cuv. = vezi cuvântul sau cuvintele

vegl. = limba vegliotă; vegliotul

viit. = viitor

voc. = vocativ

v. sl. = limba veche slavă; vechiul slav

Zool. = zoologie

1 Indicația (art.), între paranteze, arată că în izvoare a fost înregistrată numai forma articulată a cuvântului-titlu.

2 Indicația «Din lat.» arată că un cuvânt a fost împrumutat din limba latină.

3 Indicația (pl.), între paranteze, arată că în izvoare a fost înregistrată numai forma de plural a cuvântului-titlu.

4 Indicația (sg.), între paranteze, arată că în izvoare a fost înregistrată numai forma de singular a cuvântului-titlu.