BIBLIOGRAFIE1)

ADAM, R. = Ioan Adam: Rătăcire. Roman. București.

ADAM, S. = Ioan Adam: Sybaris. Roman. Bucureștĭ, 1902.

AGÎRBICEANU, D. Ț. = I. Agîrbiceanu: De la Țară. Budapesta, Luceafărul, 1905.

ALEXANDRESCU, M. = Grigore Michail Alexandrescu: Meditații, elegii, epistole, satire și fabule. Bucurescĭ, Typografia naționalĕ a luĭ Ștefan Rassidescu. 1863.

ALECSANDRI, P. I–III. = Vasile Alecsandri: Opere complete. Poesii. Vol. I. Doine și lăcrămioare. Vol. II. Mărgăritărele. Vol. III. Pasteluri și legende, București. Socecu, 1875. [Și Vol. II. din ediția de la 1897]2).

ALECSANDRI, P. P. = Vasile Alecsandri: Poesii populare ale Românilor, adunate și întocmite de... București, Tipografia lucrătorilor asociați, 1866.

ALECSANDRI, PR. = Vasile Alecsandri, Opere complete: Proza, ed. II-a, București, Minerva, 1910 (Biblioteca scriitorilor români).

ALECSANDRI, T. = Vasile Alecsandri: Opere complete. Partea ântêia. Teatru. (3 volume cu paginație continuativă). București. Socecu. 1875.

ALEXANDRIA = Istoria lui Alexandru cel mare. Bucurescĭ, 1850 *) [1842,1851, etc.].

ALEXI = Th. Alexi, Rumänisch-deutsches Wörterbuch, für Schule und Umgang, 2. Aufl. Kronstadt, Zeidner, 1905.

ALEXICI, L. P. = Dr. G. Alexici: Texte din literatura poporană romînă, adunate de... Tomul I. Poesia tradițională. Budapesta, Editura autorului, 1899.

ANGHEL, Î. G. = D. Anghel: în Grădină. Poem. București, Socecu [1905].

ANGHEL și IOSIF, C. L. = D. Anghel și St. O. Iosif, Cireșul lui Lucullus. București, Minerva, 1910.

ANON. CAR. = Anonymus Caransebiensis. [„Dictionarium valachico-latinum“, cel mai vechiu glosar român-latin cu colorit dialectal bănățenesc. S’a publicat după manuscrisul din biblioteca universității din Pesta în „Columna lui Traian“, num. pe Noem.–Dec. 1883, sub titlul de „Anonymus Lugoshiensis“, precedat de un studiu al d-lui B. P. Hasdeu (p. 406–420), iar din dicționar însuși numai literele a și b (ib. p. 421–429); apoi sub titlul de „Anonymus caransebiensis“ s’a publicat întreg în „Tinerimea română“, noua serie, vol. I, fasc. III, pag. 326–380, precedat de un studiu al d-lui Gr. Crețu, p. 320–325].

ANTIM, P. = Antim Ivirénul, Predice, făcute pe la praznice marĭ de.... Publicate după manuscrisul dela 1781... de Prof. I. Bianu. Cu notițe biografice despre Mitropolitul Ungrovlachieĭ Antim Ivirénul de P. S. S. Episcopul Melchisedec. București, 1886.

ANTIPA, D. = Dr. Gr. Antipa, Regiunea inundabilă a Dunării. Starea ei actuală și mijloacele de a o pune în valoare, de... Cu trei hărți, 106 figuri în text și 23 tabele fototipice. București, Carol Göbl, 1910.

ANTIPA, F. I. = Dr. Gr. Antipa, Fauna ichtiologică a României. Cu 31 tabele în fototipie. București, Carol Göbl, 1909 (Nr. XVI din Publicațiunile fondului Vasile Adamachi, editate de Academia Română).

APOLZAN, U. = I. Apolzan, Uneltele de mână de la lemnărit. Partea primă: 1. Rândelele. II. Dălțile. III. Ferestraele. (No. 1 din Biblioteca meseriașului) Sibiiu, Drotleff, 1908.

ARHIVA R. I–II. = Arhiva românească. Subt redacția lui Michail Kogâlnicean. Tom. I–II. Iașiĭ 1841–1845.

BĂLCESCU, M. V. = Nicolae Bălcescu: Istoria Românilor sub Mihaiu Vodă Vitézul, urmată de scrieri diverse de.... Însoțită cu o precuvântare și note de A. I Odobescu. Bucuresci, 1878.

BARAC, A. = I. Bărac: Istoria prea frumosului Arghir și a prea frumoasei Elena cea Măiastră și cu părul de aur. Adecă: O închipuire, supt care să înțeleage luarea țării Ardealului prin Traian Kesariul Râmului. Bucuresci, 1847 *) [1830, 1842, 1843, 1852 etc.].

BARAC, T. = Toată viața, istețiile, și faptele minunatului Tilu Buhoglindă, ceale de râs și minunate la cetire, spre treacerea de vreame, în zilele sau ceasurile omului ceale de odihnă, după limba nemțască tălmăcită și acum tipărită. Brașov, 1840. *) (și acum a doaoră tipărită. Brașov, sau tipărit la Ioann Gătt 1846).

BARBIER DE MEYNARD = A. C. Barbier de Meynard, Dictionaire turc-français. Supplément aux dictionaires publiés jusqu’à ce jour, renferment: 1° les mots d’origine turque, 2° les mots arabes et persans employés en osmanli, avec leur signification particulière, 3° un grand nombre de proverbes et de locutions populaires, 4° un vocabulaire géographique de l’empire ottoman. Paris, Leroux. Volume premier, 1881. Second volume, 1886.

BARCIANU = Sab. Pop. Barcianu: Dicționar român-germân și germân-român. Partea I-a: Română-germână, Ediția a treia. Revidat și complectat de Dr. D. P. Barcianu. Sibiiu, Krafft, 1900.

BARIȚ-MUNTEANU = Georg Baritz und /i>Gabriel Munteanu: Deutsch-romänisches Wörterbuch, bearbeitet und in dessen romänischem Teile mit etlichen Tausend Wörtern bereichert. Erster Band (A–K), Zweiter Band (L–Z), Kronstadt, 1853–1854.

BARONZI, L. = George Baronzi: Opere Complete. Vol. I: Limba română și tradițiunile ei. Galați, Nebunely, 1872.

BASARABESCU, V. = I. A. Bassarabescu, Vulturii. București, Minerva, 1907.

BELDIMAN, TR. = Vornicul Alecu Beldimanu: Tragodia sau mai bine a zice Jalnica Moldovei întâmplare după răsvrătirea Grecilor, 1821. În Cronicele României, ediția M. Kogălniceanu, Tom. III, București 1874, pag. 337–433.

BELDIMAN, N. P. I-II = Postealnicul Alexandru Beldiman: Istoria lui Numa Pompilie, al doilea craiu al Romii, tălmăcită din limba franțuzească de Dumnealui.... Anul 1820. [În două volume].

BELDIMAN, O. = Marele Postelnic Alexandru Beldiman: Tragodia lui Orest, de prea învățatul și cu învăpăiată dragoste spre procopsirea neamului romanesc... Acum întâiŭ tălmăcită din limba Franțozească în cea Romanească. Buda, 1820.

BERNEKER, SL. WB. = Dr. Erich Berneker, Slavisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, Winter, (a început să apară în anul) 1908.

BIANU, D. S. = Doctorul Vasile Bianu, Doctorul de casă, sau Dicționarul sănătății. Buzău, Georgescu, 1910.

BIBICESCU, P. P. = I. G. Bibicescu: Poesii populare din Transilvania, culese și adnotate de... Bucuresci, Imprimeria statului, 1893.

BIBLIA (1688) = Biblia, adecă Dumnezeiască scriptură ale cei vechi și ale cei noao leage toate care sau tălmăcit dupre limba elinească spre înțeleagerea limbiĭ rumâneștĭ cu porunca Preabunului creștin și luminatului domn Ioan Șărban, Catacozino Basarab Voevod și cu îndemnarea dumnealui Costadin Brăncoveanul Marele Logofăt... Tipăritusau întâiu în scaunul mitropolieĭ Bucureștilor... la anul 1688.

BOGDAN, O. = I. Bogdan, Documentul Răzenilor din 1484 și Organizarea armatei moldovene în sec. XV. București. Analele Academiei Române, tom XXX, mem. secț. ist.

BOLINTINEANU, P. I-II = Dimitrie Bolintineanu: Poesii, culegere ordinată de chiar autorul, cu o prefață de G. Sion. Vol. I: Legende istorice. Florile Bosforului. Basme. Note. Vol. II: Macedonele. Reverii. Diverse. București. Socecu & Co., 1877.

BRANDZA, D. = Dr. D. Brandza: Flora Dobrogei. Edițiunea Academiei române, îngrijită de Sabba Ștefanescu. Bucuresci, 1898.

BRANDZA, FL. = Doctorul D. Brandza: Prodromul Floreĭ române saŭ Enumerațiunea plantelor până astă-ḑĭ cunoscute în Moldova și Valachia. Bucuresci, 1879–1883.

BRĂTESCU-VOINEȘTI, Î. = Ioan Al. Brătescu-Voinești, Întuneric și Lumină. Nuvele și schițe, Iași, 1912.

BRĂTESCU-VOINEȘTI, L. D. = Ioan Al. Brătescu-Voineștĭ: În lumea dreptății. Iași, 1906.

BREBENEL, GR. P. = I. B. Brebenel, Graiul popular, în jurul ocupațiunilor și obiceiurilor țăranului român de pe vatra Oltului în Transilvania. (În jurnalul „Țara Oltului“, 1907, nr. 25-30).

BUD, P. P. = Tit Bud, Poezii populare din Maramureș. București, 1908. (Vol. III din colecția Din vieața poporului român. Culegeri și studii. Academia Română.)

BUGNARIU, N. = Inliu Bugnariu: Dicționar poporal. Cuvinte românești din jurul Năsăudului, de popor grăite și tot pentru popor alcătuite. Adunate de dascălul... (În „Gazeta Transilvaniei“, No. 261-265. a., 1887 și No. 48–54, a. 1888, Brașov).

CÆS. = Caesar.

CALENDARIU (1814) = Calendariu ce slujeaște pre 100 de anĭ, începând de la Anul 1814 până la Anul 1914. Acum întâiu Româneaște alcătuit, și cu chieltuiala lui Nicola Nicolau din Brașov dat în tipariu la Buda, 1814.

CALENDARIU(1844) = Calendariu pe anul de la Hristos 1844 întocmit pe gradurile și clima țăriĭ ungureștĭ, a marelui prințipat al Ardealului, a țăriĭ romaneștĭ și a Moldaviei... În Buda, la crăiasca typografie a universit. ungureștĭ.

CANDREA, Ț. O. = I. A. Candrea, Graiul din Țara Oașului (Extras din Buletinul Societății filologice, II). București, Socec, 1907.

CANTEMIR, HR. = Principele Dimitrie Cantemir: Hronicul vechimei a Romano-Moldo-Vlahilor, publicat... de Gr. G. Tocilescu. București, 1901. Cu un glosar.

CANTEMIR, IST. = Operele Principelui Demetriu Cantemiru, publicate de Academia română. Tomu VI: Istoria Ieroglifică, operă originală inedită, scrisă în limba românească la 1704... Bucurescĭ, 1883.

CARAGEA, L. = Legiuire a prea Înălțatului și prea Pravoslavnicului Domn și Oblăduitoriu a toată Ugrovláhiĭa Io Ioan Gheorghie Carageà Vv. București, 1818.

CARAGIALE, M. = Caragiale: Momente. București, Socecŭ, 1901.

CARAGIALE, N. F. = I. L. Caragiale: Notițe și fragmente literare. București, Biblioteca pentru toți, 1897.

CARAGIALE, N. S. = I. L. Caragiale: Note și schițe. București, Sfetea, 1892.

CARAGIALE, S. = I. L. Caragiale: Schițe. Iași, Șaraga, 1897.

CARAGIALE, S. N. = I. L. Caragiale, Schițe nouă. București, Adevărul, 1910.

CARAGIALE, S. U. = I. L. Caragiale: Schițe ușoare. București, Biblioteca pentru toți, 1896.

CARAGIALE, T. I–II. = I. L. Caragiale: Teatru. Vol. I –II, Iași Șaraga.

CÂRLOVA, P. = Vasile Cârlova, Poezii (în volumul: N. Nicoleanu, Poezii și proză, Vasile Cârlova, Poezii, C. Stamati, Poezii și proză, publicație îngrijită de G. Bogdan-Duică), București, Minerva, 1906.

CĂTANĂ, B. = Gheorghe Cătană: Balade poporale, din gura poporului bănățén, culese de... Brașov, Ciurcu, 1895.

CĂTANĂ, P. B. I-III. = George Cătană: Poveștile Bănatului, culese din gura poporului bănățan de... Tom. I–III. Gherla, Aurora, 1893 - 1895.

CCR. = Tim. Cipariu: Crestomatia seau Analecte literarie... Adunate și alese de... Blasiu, 1858.

CDDE. = I. A. Candrea [și] Ov. Densusianu, Dicționarul etimologic ai limbii române. București, Socec, (a început să apară în anul) 1907.

CERNA, P. = P. Cerna, Poezii. București, Minerva, 1910.

CIC. = Cicero.

CIHAC, I–II. = A. de Cihac: Dictionnaire d’étymologie Daco-romane. Francfort s/M I. É1éments latins, comparés avec les autres langues romanes. 1870. II. É1éments slaves, magyars, turcs, grecs-moderne et albanais. 1879.

CIOCÂRLAN, P. P. = Ion Ciocârlan: Pe plaiŭ. Schițe de la țară. [București].

CLIMESCU, A. = Constantin Climescu: Aritmetica raționată. Ediția II, corectată. Iași, 1896.

C. NEGRUZZI, I–III. = Constantin Negruzzi: Scrierile lui... Volumul I: Păcatele tinerețeloru. Volumul II: Poesii. Volumul III: Teatru. București, Socecu, 1872–1873.

CODICĂ ȚIV. = Codică țivilă seau politicească a Prințipatului Moldoviĭ. Eșĭ, 1833. (A. = „Tălcuirea“ de la sfârșitul cărții).

CODRESCU = Theodoru Codresco: Dicționariu franceso-romanu, dupre editiunea Domnilor P. Poienaru, F. Aron și G. Hill. Sporitu și adaugitu cu latinește depe dicționariulu lui Boïste. Volumenulu I A–H. Volumenulu II. I–Z. Iasii, 1859.

COD. SILV. = Cel mai vechiu Cod silvic românesc: Orânduiala de pădure pentru Bucovina, dată de împăratul Iosif al II-lea în 1786. Publicată cu o mică introducere și un indice de Gh. T.Kirileanu. București, Göbl, 1908.

COD. VOR. = Codicele Voronețean, cu un vocabularĭŭ și studiu asupra lui, de Ion al lui G. Sbiera. Cernăuț, 1885.

COLUMNA = Columna lui Traianu. Buc., 1870–1883. Directoru B. P. Hasdeu. [Anul I și II, jurnal bisăptămânal (Martie 1870–Oct. 1870), apoi săptămânal (–Dec. 1871); a. III Genariu 1872–Sept. 1872, revistă săptămânală. Sept.–Dec. 1872, bilunară, apoi lunară].

CONV. LIT. I sqq. = Convorbiri literare [Revistă]. Anul I–XVIII, Iași, XIX –București. Redactor Iacob Negruzzi (I–XXV), Un comitet de redacție (XXVI-XXXV). Director: I. Bogdan (XXXVI–XL), Director: S. Mehedinți (XLI–). Anul I: 1867/68.

CONTEMPORANUL, I–VII = Contemporanul, revistă știențifică și literară. Redactori: V. G. Morțun și I. Nădejde. Iași, 1882–1889.

CORCEA, B. = Avram Corcea: Balade poporale, culese de... Caransebeș, 1889.

CORESI, E. = Coresi: Cartea ce se cheamă Evanghelie cu învățătură... În anii și în zilele măriei, lu Bâtărŭ Críștovŭ... eu jupânulŭ Hrăjilŭ Lúcacĭ, județulŭ Brașovului... și se-au săvârșitŭ lucrulŭ la 1581.

CORESI, M. = Coresi: Fragment din Molitvelnicul diaconului... (1564). În „Prinos lui D. A. Sturdza“. București, 1903, pag. 235–276.

CORESI, PS. = Diaconul Coresi: Psaltirea, publicată românește la 1577 de... Reprodusă cu unŭ studiu bibliograficŭ și un glosărŭ comparativŭ de B. Petriceicu-Hasdeŭ. Tomulu I: Textulŭ. București 1881.

COȘBUC, Æ. = George Coșbuc: P. Vergilius Maro: Opere complete. Partea I. Aeneis. Traducere în formele originale de... București, Sfetea, 1896.

COȘBUC, B. = George Coșbuc: Balade și idile. București, Socecu, 1893.

COȘBUC, F. = George Coșbuc: Fire de tort. Versuri. Ediția II. București. Sfetea, 1898.

COSTINESCU = Ion Costinescu: Vocabularu romano-francesu, lucratu dupe dicționarulŭ Academiei francese dupe alŭ lui Napoleone Landais si alte dicționare latine, italĭane, etc. Bucuresci, 1870.

CP. = T. Cipariu: Principii de limbă și scriptură. Blasiu, 1866.

CRĂINICEANU, IG. = Dr. Gheorghe Crăiniceanu: Igiena țăranului român. Bucuresci, 1895.

CREANGĂ, A. = Ioan Creangă: Scrierile lui... Vol. II: Diverse. [„Amintiri din copilărie“, etc.]. Iași tipogr. Goldner, 1892.

CREANGĂ, GL. = Al Vasiliu, învățător (Tătărușĭ-Suceava) și Gh. T. Kirileanu: Tălmăcirea cuvintelor mai neobicĭnuite, făcută de... (în formă de glosar la: Ion Creangă: opere complete, cu o prefață și un indice, ediție nouă revăzută. București, Minerva, 1906).

CREANGĂ, P. = Ioan Creangă: Scrierile lui... Vol. I: Povești. Iași, tipogr. Goldner, 1890.

CULIANU, A. = N. Culianu: Cursu elementaru de Algebra. Edițiunea a V-a. Iassi, 1894.

CULIANU, C = N. Culianu: Cursu de Cosmografiie, pentru usulŭ școalelor secundare. Iași, 1893.

CUV. D. BĂTR. I–III. = B. Petriceicu-Hasdeu: Cuvente den bătruni. București. Tom. I [1878]. Limba română vorbită între 1550–1600, Studiŭ paleografico-linguistic. Cu observațiuni filologice de Hugo Schuchardt. Tom. II. 1879. Cărțile poporane ale Românilor în secolul XVI, în legătură cu literatura poporană cea nescrisă. Tom. III. [1881]. Istoria limbei române. Partea I. Principie de linguistica.

DACIA LIT. = Dacia literară, subt redacția lui Michail Kogâlnicean. Ediția a doa, Iașii, 1859.

DALAMETRA, D. = I. Dalametra, Dicționar macedo-român, de... Edițiunea Academiei Române. București, Carol Göbl, 1906.

DAMÉ, T. = Frédéric Damé: Încercare de terminologie poporană română. Bucuresci, 1895.

DDRF. = Frédéric Damé: Nouveau Dictionnaire roumain-français. Vol. I-IV. Bucarest, 1893-1895.

DELAVRANCEA, H. T. = = Delavrancea: Hagi-Tudose. Tipuri și moravuri. București, Socecŭ, 1903.

DELAVRANCEA, S. = De la Vrancea: Sultănica, [nuvele]. Bucuresci, 1885.

DELAVRANCEA, v. v. = Delavrancea: între vis și viață. București, Socecŭ, 1903.

DG. = I.-Aureliu Candrea [și] Ovid Densusianu, Dicționar general al limbii române din trecut și de astăzi, cuprinzând: formele literare cu citațiuni din scriitorii vechi și de astăzi, formele dispărute azi din limbă, cu indicarea izvoarelor din sec. al XVI–XVIII-lea, formele populare din tot domeniul daco-român cu indicarea regiunii unde se întrebuințează, etimologia cuvintelor a căror etimologie e bine stabilită. București, Socec & Co. 1909. [Fascicula I A - Azvârlì.].

DHLR. = Ovide Densusianu: Histoire de la langue roumaine, Tome premier: Les origines. Paris, Leroux, 1901.

DIONISIE, C. = Dionisie Eclisiarculu: Chronografulu Tierei-rumanesci, de la 1764 pana la 1815 scrisu de... la anulu 1814. În TES. II, 159 sqq.

DOC. = Document (vechiu).

DOINE = 1000 Doine, Strigăturĭ și Chiuiturĭ, culese de Mai mulți învățătorĭ zeloșĭ (și: Culegere de Doine, Strigăturĭ și Chiuiturĭ, ce sĕ obicĭnuesc la jocurile și petrecerile nóstre poporale). Brașov, Ciurcu, 1891.

DOMBROWSKI = Ritter von Dombrowski, Materialien zu einer Ornis Rumäniens (în Buletinul Societății de știinte XII, 296-336). București, 1903.

DONICI, F. I– II. = A. Donici: Fabule. Partea I (ediția a doua) – II. Iașii, 1842.

DOSOFTEIU, PS. = Dosofteiu Mitropolitul Moldovei, (1671– 1686): Psaltirea în versuri, publicată, de pe manuscrisul original și de pe edițiunea de la 1673 de Prof. I. Bianu. Bucurescĭ, 1887.

DOSOFTEIU, V. S. = Mitropolitul Dosofteiu: Viața și petreacerea svinților. Iaș. 1682.

DRĂGHICI, R. = Sardariul Vasile Drăghicĭ: Robinson Cruzoe, seau Întâmplările cele minunate a unui tânăr, compus de Kampe și tradus pe Românie de... Partea I (pag. 1–136) – II (pag. 137–338). Eșĭ, 1835.

DUMITRACHE = Biv vel Stol. Dumitrache: Istoria evenimenteloru din orientŭ cu referință la principatele Moldova și Valahia din anii 1769– 1774, scrisă de... și editată după copia din anii 1782 de V. A. Urechia. În: „Analele Academiei române“, Seria II, Tom. X, Memoriile secțiunii istorice, pag. 351 sqq.

DUNĂREANU, CH. = N. Dunăreanu, Chinuiții. Nuvele și schițe din viața de popor. București, Minerva, 1907.

DUNĂREANU, R. = N. Dunăreanu, Răsplata. București, Minerva, 1908.

ECONOMIA = Povățuirea cătră Economia de câmp, pentru folosul școalelor românești celor din Țeara ungurească, și din părțile eĭ împreunate. Buda, 1806.

EMINESCU, G. P. = M. Eminescu: Geniu pustiu. Roman inedit. Cu o introducere critică și cu note de Ion Scurtu. Bucureștĭ, Minerva, 1904.

EMINESCU, I. V. = M. Eminescu, Icoane vechi și icoane nouă. Vălenii-de-munte, Neamul românesc, 1909.

EMINESCU, N. = Mihail Eminescu: Nuvele. Iași, Șaraga. Fără an.

EMINESCU, L. P. = M. Eminescu: Opere complete, I. Literatura populară („Motive din popor“, pag. 100–216). Bucuresci, Minerva, 1902.

EMINESCU, P. = Mihail Eminescu: Poesii. Ediția a Șaptea. București, Socecu, 1895.

EMINESCU, S. P. I. = M. Eminescu: Scrierĭ politice și literare. Manuscrise inedite și culegerĭ din ziare și reviste. Vol. I (1870– 1877). Ediție critică [îngrijită de I. Scurtu]. București, Minerva, 1905.

ENCICL. R. I-III = Enciclopedia română, publicată din însărcinarea și sub auspiciile Asociațiunii pentru literatura română și cultura poporului român, de Dr. C. Diaconovich. Sibiiu, W. Krafft. Tomul I: A-Copenhaga (1898). Tomul II: Copepode-Keman (1900). Tomul III: Kemet-Zymotic (1904).

EPURE, P. = Ioan Epure: Poesii și Cântece poporale din Bănat, culese de.... Brașov, Ciurcu, 1892.

E. VĂCĂRESCUL, IST. = Ianache Văcărescul: Istorie a preputernicilor împărați otomani, adunata și alcătuită pe scurtu a Dumnealui... În TES. II, 237 sqq.

FILIMON, C. I–II. = N. Filimon: Ciocoii vechi și noi. în „Revista romana“ II Și III (Bucuresci, 1862, 1863).

FRÂNCU-CANDREA, M. = Teofil Frâncu și George Candrea: Românii din Munții apuseni (Moțiĭ). Scriere etnografică cu 10 ilustrațiuni în fotografie. Bucuresci, 1888.

FRÂNCU-CANDREA, R. = Teofil Frâncu și Gheorghe Candrea: Rotacismul la Moți și Istrieni. Bucuresci, 1886.

FUNDESCU, L. P. = I. C. Fundescu: Literatura populară, Basme, Orații, Păcălituri și Ghicitori, adunate de... Cu o introducere despre literatura populară de D. B. P. Hajdeŭ. Edițiunea a IV, revăzută și adăogită. Volumul I: Basme. București, 1896.

FURNICĂ, I. C. = D. Z. Furnică, Din istoria comerțului la Români, mai ales băcănia, publicație de documente inedite 1593-1855. București, Socec, 1908.

FUSS. = Mihael Fuss: Alphabetarische Zusammenstellung der sächsischen, ungarischen, walachischen und deutschen Trivialnamen in Siebenbürgen wild wachsender oder allgemein cultivierter Pflanzen. (În: „Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde“ I. Hermannstadt, 1843. pag. 177 sqq.).

GAVRIL, NIF. = Chir Gavriil Protul, adecă maĭ marele Sfetagoreĭ: Viața și traĭul sfințieĭ sale părinteluĭ nostru Nifon, Patriarhul Țarigraduluĭ scrisă de... Bucureștĭ, 1888.

GÂRLEANU, N. = Em. Gârleanu, Nucul lui Odobac. București, Minerva, 1910.

GCR. I–II. = M. Gaster: Chrestomatie română. Texte tipărite și manuscrise [Sec. XVI–XIX], dialectale și populare, cu o introducere, gramatică și un glosar româno-francez. Leipzig-Bucuresti, 1891. Vol. I. (Introducere, Gramatică, Texte 1550– 1710). Vol. II. (Texte 1710–1830. Dialectologie, Literatură populară, Glosar).

GHICA, A. = Ion Ghica: Amintiri din pribegia după 1848. Noue scrisori către V. Alecsandri. București, Socec, 1889.

GHICA, S. = Ion Ghica: Scrisori către V. Alecsandri, Edițiune nouă. Bucuresci, Socec, 1887.

GHICA-STURDZA, A. = Ion Ghica și Dimitrie A. Sturdza: Ajutorul Comerciantului, al Agricultorului și al Ingineriului. Greutățĭ și măsurĭ, etc. Bucureștiĭ, Socec și Comp., 1873.

G. IONESCU, C. T. = Gheorghe Ionescu, Călăuza Tipografului. Istorie, tehnică, vocabular, rețete tehnice. București, Göbl, 1906. [S’a extras „Vocabularul de cuvinte tipograficești“ de la pag. 407 ș. u.].

G. MEYER, A. W. = Gustav Meyer, Etymologisches Wörterbuch der albanesischen Sprache. (Volumul III din „Sammlung indogermanischer Wörterbücher“.) Strassburg, Trübner, 1891.

GOGA, C. P. = Octavian Goga, Ne chiamă pământul (Poezii). București, Minerva, 1909.

GOGA, P. = Octavian Goga: Poeziĭ. Budapesta, Luceafărul, 1905.

GOLESCU, Î. = Constantin (Dinicu) Golescu, Însemnare a călătoriei mele, făcută în anul 1824, 1825, 1826. Tipărită din nou și însoțită de o introducere de Nerva Hodoș. București, Cooperativa, 1910.

GORJAN, H. I–IV. = I. Gherasim Gorjan: Halima, saŭ Povestirĭ mitologiceștĭ arabeștĭ, pline de băgărĭ de seamă, și de întâmplărĭ foarte frumoase, și de mirare. Compuse în limba Arabească de prea învățatul derviș Abubekir și traduse din alte limbĭ streine în cea românească de... Tomul I–IV. 1835–1838.

GOROVEI, C. = Artur Gorovei: Cimiliturile Românilor. Bucuresci, 1898.

GORUN. F. = I. Gorun: Goethe, Faust. Traducere în versuri de... București, Carol Göbl, 1906.

GRAIUL = Graiul nostru, texte din toate părțile locuite de Români, publicate de I.-A Candrea, Ov. Densusianu [și] Th. D. Sperantia, 2 vol. București, Socec, 1906-1907.

GR. BĂN. = Romul S. Molin, Din graiul Bănățenilor. [Glosar, publicat în] N. REV. R., 1910, nr. 13-14, pag. 191-196.

GRECESCU, FL. = Doctorul D. Grecescu: Conspectul Florei României. Plantele vasculare indigene și cele naturalizate ce se găsesc pe teritoriul României, considerate subt punctul de vedere sistematic și geografic. Bucureștĭ, 1898.

GRIGORIU-RIGO, M. P. I-II = Gr. Grigoriu-Rigo, Medicina poporului. Memoriul I: Boalele oamenilor. Memoriul II: Boalele vitelor. (Extras din Analele Academiei Române seria II, tom. XXX, mem. secț. lit.) București, Göbl, 1907.

GUGUȚEL = xxx... Guguțel, fiul viclénului Meșter-Perdaf, Galaț. *) .

HAMANGIU, C. C. = Const. Hamangiu: Codul civil român. București, Biblioteca pentru toți, 1897.

HASDEU, I. C. = B. P. Hasdeu: Istoria critică a Romaniloru. Pamentulu Terrei-romanesci. Voiumulŭ I. Bucuresci, 1875.

HEM. = B. Petriceicu-Hasdeu: Etymologicum magnum Romaniae. Dicționarul limbei istorice și poporane a Românilor, (A–Bărbat). Tom. I–III. București, 1886– 1893. (Add. după numărul volumelor I-III însemnează „Addenda“).

HODOȘ, C. = E. Hodoș: Cântece bănățene, cu un răspuns d-lui dr. G. Weigand. Caransebeș, 1898.

HODOȘ, P. P. = Enea Hodoș: Poezii poporale din Bănat. Culegere publicată de... I. Caransebeș, 1892.

IARCU, R. G. = Demetriu Iarcu. Romanul glumeț. Anecdote (308), culese și arangiate ast-felu de... A 4 edițiune, mai complectă și mai corresă. Bucuresci, 1874.

IARNIK-BÂRSEANU, D. = Dr. Ioan Urban Iarnik și Andreiu Bârseanu: Doine și strigături din Ardeal, date la iveală de... Bucuresci, 1885.

I. BÂRSEANUL, P. C. = Ion Bârseanul: Primele cânturi. Budapesta, 1906.

I. NEGRUZZI, I–VI. = Iacob Negruzzi: Scrieri complecte. Vol. I: Còpii de pe natură, Scrisori. Vol. II: Poesii. Vol. III: Mihai Vereanu. Plimbări prin munți. Vol. IV: Teatru. Vol.V: Pe malul mării, Din Carpați, Traduceri din Schiller. Vol.VI: Traduceri din Schiller. București, Socecŭ, 1893–1897.

I. IONESCU, C. = Ioan Ionescu: Calendar pentru bunul gospodar. Iașii, 1845.

I. IONESCU, D. = Ion Ionescu: Agricultura română din judetiulu Dorohoiu. Bucuresci, 1866.

I. Ionescu, M. = Ion Ionescu: Agricultura romana din judetiulu Mehedinți. Bucuresci, 1868.

I. IONESCU, P. = Ion Ionescu: Agricultura romana din judeciulu Putna. Bucuresci, 1869.

ION CR. I ș. u. = Ion Creangă, revistă de limbă, literatură și artă populară. Bârlad, (a început să apară de la 1 August) 1908.

IONESCU-BOTENI, S. N. = Ion Ionescu-Boteni, Din satul nostru. București, Minerva, 1908.

IONESCU-TEODOSIU, J. Ș. = D. Ionescu și Gr. Teodosiu, Jocuri școlare, pentru uzul familiilor și al școalelor. Ediția a II-a. București, Steinberg, 1905.

IORGA, B. R. = N. Iorga: Brașovul și Românii. Scrisori și lămuriri. București, 1905.

IORGA, C. I. I–II = N. Iorga: Istoria Românilor în chipuri și icoane. I–II. București, 1905.

IORGA, C. D. = N. Iorga: Câteva documente de cea mai veche limbă românească. (Sec. al XV-lea și al XVI-lea). București, 1906. (Extras din Analele Academiei române. Seria II, Tom. XXVIII, Memoriile secțiunii literare).

IORGA, D. B. I-II = N. Iorga, Documente românești din archivele Bistriței. (Scrisori Domnești și scrisori private). București, Socecŭ. Partea I, 1899....

IORGA, L. I-II = N. Iorga, Istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea (1688-1821). Vol. I-II. București, Minerva, 1901.

IORGA, L. III-V = N. Iorga, Istoria literaturii romănești – de la 1821 înnainte – În legătură cu desvoltarea culturală a neamului, de.... Vol. I București, Minerva, 1907. Vol. II București, Minerva, 1908. Vol. III, Vălenii-de-Munte, 1910.

IORGA, L. R. = N. Iorga, Istoria literaturii religioase a Românilor până la 1688. București, Socecŭ, 1904. (Publicată și ca introducere la IORGA, S. D. VII).

IORGA, N. R. A. I–II = N. Iorga: Neamul românesc în Ardeal și Țara ungurească. Vol. I–II. București, Minerva, 1906.

IORGA, N. R. B. = N. Iorga, Neamul românesc în Bucovina. București, Minerva, 1905.

IORGA, S. D. I sqq. = N. Iorga: Studii și documente cu privire la istoria Românilor. București, Socec, 1901 sqq.

IORGA, V. F. = N. Iorga, Viața femeilor în trecutul românesc. Vălenii-de-Munte, Neamul românesc, 1910.

IOSIF, PAT. = St. O. Iosif: Patriarhale. Poesii. Bucuresci, Steinberg, 1901.

IOSIF, P. = St. O. Iosif: Poezii (1901–1902). București, Socecu, 1902.

I. PANȚU, C. C. = I. C. Panțu: Curs complet de corespondență comercială, cu esplicarea terminilor comerciali, de... Ediția a doua prelucrată și augmentată. Brașov. Mureșianu, 1904.

ISPIRESCU, L. = P. Ispirescu: Legendele sau Basmele Românilor, adunate din gura poporului. București, 1892.

ISPIRESCU, M. V. = P. Ispirescu: Isprăvile și viața lui Michaiŭ-Vitézul. Editiunea a doua. Bucuresci, 1885.

ISPIRESCU, U. = P. Ispirescu: Poveștile Unchiașului sfătos. Basme păgânesci întocmite de... Cu o precuvêntare de A. I. Odobescu. Partea I. Bucurescĭ, 1879.

ISTRATI-LONGINESCU, CH . = Dr. C. I. Istrati și G. G. Longinescu, Curs metodic de chimie și mineralogie pentru licee și cursuri speciale, de... București, Carol Göbl, 1908.

ISZER. = Andreas Iszer: Walachisch-deutsches Wörterbuch, Kronstadt, 1850.

I. VĂCĂRESCU, P. = I. Văcărescu: Colecție de poeziile D-lui Marelui Logofăt... București, 1848.

JAHRESBER. I sqq. = Dr. Gustav Weigand: Jahresbericht des Instituts für rumänische Sprache (Rumänisches Seminar) zu Leipzig. Leipzig. I sqq. 1894 sqq.

JIPESCU, O. = Gligore M. Jipescu: Opincaru, cumŭ ĭeste și cumŭ tribuĭe să hiĭe săteanu. Scriĭere’n limba țĕranului muntĭeanu, de... București, 1881.

KONAKI, P. = Logofătul Costachi Konaki: Poesii, alcătuiri și tălmăciri. Ediția a doua. Iași, Șaraga, 1887.

KRETZULESCU, A. = N. A. Kretzulescu: Manualu de Anatomie descriptivă, Bucuresci, 1843.

LB. = Lesicon Romanescu–latinescu–ungurescu–nemțescu quare de Mai mulți autori, în cursul’ a trideci, si mai multoru ani s’au lucratu. Seu: Lexicon Valachico–latino–hungarico–germanicum quod a pluribus auctoribus decursu triginta et amplius annorum elaboratum est. Budae, 1825.

LEON, MED. = Dr. N. Leon: Istoria naturală medicală a poporului român. (Extras din „Analele Academiei române“, Seria II, Tom. XXV, Memoriile secțiunii scientifice). Bucuresci, 1903.

LET. I–III. = M. Kogălniceanu: Letopisețile țării Moldovii, publicate pentru întâiași dată de.... Iași. Tom. I, 1852; Tom. II, 1845; Tom. III, 1846. (Cronicarii: Miron Vostin, Nicolae Costin, Grigore Ureche, Ioan Neculce, N. Muste, Axintie Uricariul, Alexandru Amiras, Spătarul Ioan Canta, Enachi Kogălniceanu, Gheorgachi Logofătul, Simeon Dascălul, Eustratie Logofătul și Misail Călugărul). Un A. după II însemnează „Apendicele“ tomului II.

LET. I–III 2. = M. Kogălniceanu: Cronicile României sau Letopisețele Moldaviei și Valahiei. A doua edițiune. București. Tom. I-III, 1872–1874.

LEX, BOBB. = Dicționariu rumanesc, lateinesc și unguresc dein orenduiala... pre osfintitului Ioan Bobb, vladeicul Fagarasului. Clus, 1822.

LIUBA-IANA, M. = Sofronie Liuba și Aurelie Iana: Topografia satului si hotarului Măidan [urmată de „Studiu despre Celți și numele de localițăți“ de dr. At. M. Marienescu]. Caransebeș, 1895.

LM.= A. T. Laurianu si I. C. Massimu: Dictionariulu limbei romane. Tomu I. A-H; Tomu II (collaboratori Iosefu Hodosiu și G. Barițiu) I-Z; (Tom. III) Glossariu, care coprinde vorbele d’in limb’a romana straine prin originea sau form’a loru, cumu și celle de origine indouiosa. București. 1873–1876.

LÖBEL, C. = Teofil Löbel (Löbel Efendi), Contribuțiuni la stabilirea originii orientale a unor cuvinte românești. Observațiuni relative la opera „Influența orientală asupra limbii și culturii românești“ de Lazăr Șăineanu. (Extras din Analele Academiei Române, Seria II, tom. XXX. Memoriile secțiunii literare.) București, 1908.

LUC. I sqq. = Luceafărul. Revistă literară. Budapesta, 1901 sqq.

MAGAZ. IST. I–V. = Magazinu istoricu pentru Dacia. Subt redacția lui A. Treb. Laurianu și Nicolae Bălcescu. Tomu I–V. București, 1845–1847.

MAIORESCU, CR. I–III. = Titu Maiorescu: Critice (1867–1892). Vol. I–III. Ediție nouă și sporită. București, Socecu, 1892-1893.

MAIORESCU, D. I–IV. = Titu Maiorescu: Discursuri parlamentare, cu priviri asupra desvoltării politice a României sub Domnia lui Carol I. Vol. I. (1866–1876); Vol. II (1876–1881); Vol. III (1881–1888); Vol. IV (1888–1895). București, Socecŭ, 1897, 1899, 1904.

MAIORESCU, L. = Titu Maiorescu: Logica. Ediția a cincea. București, Socecŭ, 1898.

MÂNDRESCU, L. P. = Simeon C. Mândrescu: Literatură și obiceiuri poporane din comuna Rîpa-de-jos, comitatul Mureș-Turda (Transilvania), publicate de... București, 1892.

MÂNDRESCU, UNG. = Simeon G. Mândrescu: Elemente ungurești în limba română, cercetate de... București, Göbl, 1892.

MANOLESCU, I. = Dr. N. Manolescu: Igiena țĕranului. Locuința, luminatul și încălzitul ei, îmbrăcămintea, încălțămintea, alimentarea țĕranului în deosebitele epoce ale anului și în deosebitele regiuni ale țĕrei de... Scriere premiată și tipărită de Academia Română. Bucuresci, 1895.

MARCOVICI, C. = Serdarul Simeon Marcovici: Culegere din cele mai frumoase nopți ale lui Yung. Adoa ediție, îndreptată și adăogată cu un cuvânt al lui Iung asupra adoa venirĭ și cu un cuvânt dintr’ale Episcopului Masilion. București, 1835.

MARCOVICI, D. = Paharnicu Simeon Marcovici: Datoriile omului creștin întemeete pe învățăturile Sfinteĭ Scripturĭ și date la lumină pe limba patrii... de... București, 1839.

MARDARIE, L. = Mardarie Cozianul: Lexicon slavo-românesc și tâlcuirea numelor din 1648. Publicate cu studiu, note și indicele cuvintelor românești de Grigorie Crețu. București, 1900.

MARIAN = Comunicat de d-l S. Fl. Marian.

MARIAN, CH. = S. Fl. Marianŭ: Chromatica poporului românŭ. Discurs de recepțiune, rostitŭ în ședința Academieĭ române de la 12 Martiŭ 1882. București, 1882.

MARIAN, D. = S. Fl. Marian: Descântece poporane române, culese de... Suceava, 1886.

MARIAN, H. = Sim. Fl. Marian, Hore și Chiuituri din Bucovina, adunate de... București, 1911 (Vol. IX din publicația: Din viața poporului român. Culegeri și studii. Academia Română).

MARIAN, Î. = S. FI. Marianŭ: Înmormântarea la Români. Studiu etnograficŭ. București, 1892.

MARIAN, INS. = Sim. Fl. Marian: = Insectele în limba credințele și obiceiurile Românilor. Studiu folkloristic. București, 1903.

MARIAN, NA. = S. Fl. Marianŭ: Nascerea la Români. Studiu etnograficŭ. București, 1892.

MARIAN, NU. = S. FI. Marianŭ: Nunta la Români. Studiu istorico-etnograficŭ comparativŭ. București, 1890.

MARIAN, O. I–II = S. FL. Marianŭ: Ornitologia poporană română. Tom. I–II. Cernăuți, Eckhardt, 1883.

MARIAN, P.P. = S. Fl. Marianŭ: Poesii poporale despre Avram Iancu. Suceava, 1900.

MARIAN, SA. = S. Fl. Marian: Satire poporane române. București, 1893.

MARIAN, SE. I–III. = Sim Fl. Marian: Sĕrbătorile la Români. Studiu etnografic. Vol. I: Cârnilegile; Vol. II. Păresimile; Vol. III. Cinci-ḑecimea. București 1898–1901.

MARIAN, T. = S. Fl. Marianŭ: Tradiții poporane române din Bucovina, adunate de.... București, 1895.

MARIAN, V. = S. Fl. Marianŭ: Vrăji, farmece și desfaceri, adunate de... București, 1893.

MATEESCU, B. = C. N.Mateescu, Balade, adunate de..., cu o prefață de N. Iorga. Vălenii-de-munte, Neamul românesc, 1909. (Volumul I din colecția: Din literatura populară românească.) [Aceste poezii populare sânt din Argeș și Teleorman.]

MAT. FOLC. = Materialuri folkloristice, culese și publicate prin îngrijirea lui Gr. G. Tocilescu. Volumul I. București, 1900.

MEHEDINȚI, G. F. = S. Mehedinți: Geografia fisică pentru clasa V-a secundară. București, Socecŭ, 1903.

MEHEDINȚI, P. = S. Mehedinți: Pământul. Text-atlas pentru clasa IV primară urbană și pentru divizia III, anul II al școalelor rurale. București, Alcalay, 1905.

MEHEDINȚI, R. = S. Mehedinți: România, schiță geografică, în „Călăuza oficială și Catalogul expozițiunei, autorizat de comisariatul general“. București, Socec & Co., 1906. (pp. 1–25.).

MELIK, G. = I. M. Melik: Elemente de geometrie. Edițiunea a IX-a. Iași, 1897.

MERA, L. B. = I. T. Mera, Din lumea basmelor, cu 87 ilustrațiuni originale. București, Minerva, 1906.

MEYER-LÜBKE, ROM. GRAM. = Wilhelm Meyer-Lübke, Grammatik der romanischen Sprachen. Leipzig, Reisland, 1890-1899. Erster Band: Lantlehre. Zweiter Band: Formlehre. Dritter Band: Syntax.

MEYER-LÜBKE, R. WB. = W. Meyer-Lübke, Romanisches etymologisches Wörterbuch, von.... Heidelberg, Winter, [a început să apară la] 1911.

MINEIUL (1776) = Chir Chesarie, Episcopul Râmnicului : Mineiul, luna lui Octobrie, care sau typărit acum întâiŭ rumâneaște întru întâia Domnie a prea înălțatului Domn Io Alexandru Ypsilanti Voevod..., prin usărdia sfinții sale iubitoriului de Dumnezeu...,la anul de la Hs. 1776.

MIREA, C. I-II. = Caleidoscopul lui A. Mirea, publicat de D. Anghel și St. O. Iosif. București, Minerva, Vol I, 1908; vol. II, 1910.

MOLDOVAN, Ț. N. = Silvestru Moldovan: Țara nóstră. Descrierea părților Ardélului dela Murĕș spre méḑă-ḑi și valea Murĕșului. Sibiiu, 1894.

MON. OF. = Monitorul Oficial. București, 1906.

MON. IST. I ș. u. = Buletinul Comisiunii monumentelor istorice. Publicație trimestrială în editura Administraței Casei bisericei. București, Gutenberg. [A început să apară la] 1907.

MSS. = manuscris.

MOXA = Cronica lui Mihail Moxa. Oltenia, 1620. În CUV. D. BĂTR. I, 313 sqq.

MURGOCI-LUDWIG, M. = Dr. G. M.-Murgoci și Dr. E. Ludwig: Noțiuni de mineralogie, manual pentru clasa VI liceală... Bucuresci, Göbl, 1894.

MURNU, GR. = George G. Murnu: Studiu asupra elementului grec antifanariot în limba română de... București, Göbl, 1894.

MURNU, I. = Omer: Iliada. Douăsprezece cânturi, traduse în versuri de George Murnu. Cu ilustrații. Budapesta, Luceafărul, 1906.

MUSCEL = C. Rădulescu-Codin și D. Mihalache, Sărbătorile poporului, cu obiceiurile, credințele și unele tradiții legate de ele. Culegere din părțile Muscelului. (Vol. VII din publicația: Din viața poporului român. Culegeri și studii. Academia Română). București, 1909.

NATURA, I ș. u. = Natura, revistă științifică de popularizare, publicată prin îngrijirea d-lor G. Țițeica și G. G. Longinescu. București, tipografia Gutenberg. [Anul I ș. u.: 1905-1906 ș. u.].

NEGULESCU, F. R. = P. P. Negulescu, Filosofia renașterii. București, Carol Göbl, Vol. I, 1910.

NICOLEANU, P. = N. Nicoleanu, Poezii și proză (în volumul: N. Nicoleanu, Poezii și proză, Vasile Cârlova, Poezii, C. Stamati, Poezii și proză, publicație îngrijită de G. Bogdan-Duică). București, Minerva, 1906.

NISTOR, H. W. = Dr. I. Nistor, Handel und Wandel in der Moldau bis zum Ende des 16. Jahrhunderts. Nach den Quellen dargestellt von... Czernowitz, Pardini 1912.

N.REV.R. I–II. = Noua revistă română, pentru politică, literatură, știintă Și artă. Anul I–II, 1900–1901. București.

ODOBESCU, ICON. TR. = A. I. Odobescu, Iconografia lui Traian. București, Stabilimentul grafic Socecŭ & Teclu, 1888 (extras din Convorbiri literare).

ODOBESCU, I–III. = A. I. Odobescu: Scrieri literare și istorice. Vol. I: Primele încercări tipărite (1851–1855), Scene istorice din cronicele românești (1857–1860), Literatură și archeologie din „Revista română“ (1861–1862); Vol. II. Cestiuni de interes național (1863–1868), Archeologie preistorică (1869–1873), Din tipăririle Academiei române (1869–1881); Vol. III. ΨΕΥΔΟ-ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ (1874), Fragmente de literatură poporană (1874–1879), Istorie contimporană (1876–1887). București, Socecu, 1887.

OLLĂNESCU, H. A. P. = Dumitru Constantin Ollanescu: Quintus Horatius Flaccus. Ad Pisones (Ars poetica). Traducțiune în versuri de... București, Carol Göbl, 1891.

OLLĂNESCU, H. O. = Dumitru Constantin Ollănescu: Quintus Horatius Flaccus. Ode, epode, carmen saeculare. Tradicțiune în versuri de... Vol. I. București, Socecŭ & Comp., 1891.

OLLĂNESCU, T. = Dimitrie C. Ollănescu: Teatrul la Români. Partea I. Datine, năravurĭ, jocurĭ, petrecerĭ, spectacole publice și altele. București, Carol Göbl, 1897. Partea II. Teatrul în Țéra Românéscă, 1798–1898. Întâiul memoriu, ib. 1898. [Extrase din Analele Academiei Române].

OTESCU, CR. = I. Otescu, Credințele țăranului român despre cer și stele. București, 1907. (Analele Academiei Române. Mem. secț. lit. Seria II.–Tom XXIX.).

PĂCALĂ, R. = Victor Păcală, Din etnografia comunei Rășinari. Construcțiunea și întocmirea locuinței și a celorlalte clădiri economice. [Publicat în revista Transilvania din Sibiiu, XLI, (1910), pag. 57-84.].

PAMFILE, C[IM]. = Tudor Pamfile, Cimilituri românești, introducțiune și glosar. București, 1908. (Vol. II din publicația: Din viața poporului român. Culegeri și studii. Academia Română).

PAMFILE, I. C. = Tudor Pamfile, Industria casnică la Români. Trecutul și starea ei de astăzi. Contribuțiuni de artă și tehnică populară. De .... București, Socec, 1910. (Vol. VIII din colecția: Din viața poporului român. Culegeri și studii. Academia Română).

PAMFILE, J. = Tudor Pamfile: Jocuri de copii adunate din satul Țepu (jud. Tecuciu) de... București, 1906 (Anal. Acad. rom., tom. XXVIII Mem. secț. lit.).

PAMFILE, J. III = Tudor Pamfile, Jocuri de copii, București, 1909. (Vol. VI din colecția: Din viața poporului român. Culegeri și studii. Academia Română.)

PAMFILE, S. = Tudor Pamfile, Sărbătorile de vară la Români. Studiu etnografic de... București. (Vol. XI din publicația: Din viața poporului român. Culegeri și studii. Academia Română).

PANČEV = T, Pančevŭ, Dopŭlnenie na Bŭlgarskija rěčnikŭ otŭ N. Gerovŭ. Plovdivŭ, 1908.

PANN, A. = Anton Pann: Înțeleptul Archir cu nepotul său Anadam. Ediția adoa București, Pann, 1854.

PANN, E. I–V. = Anton Pann: Noul Erotocrit, compus în versuri de... Tomul 1–5. Sibiiu, Klozius, 1837.

PANN, H. = Anton Pann: Nesdrăvăniile lui Nastratin Hogea, culese și versificate de.... București, Pann, 1853.

PANN, P. V. I–III. = Anton Pann: Culegere de proverburi sau Povestea vorbei. De prin lume adunate și iarăși la lume date. Partea 1–3. București, Pann, 1852–1853.

PANN, Ș I–II. = Anton Pann: O șezătoare la țară sau Călătoria lui Moș Albu. A doua ediție. Partea I, 1853. Partea II. [Întâia ediție], 1852. București, Pann.

P. ANTONESCU, A. = Petre Antonescu, Amenajamentul pădurei după munții statului. Mușoroaele mari și mici din județul Muscel. (Extras din buletinul ministerului agriculturei, industriei, comerciului și domeniilor), București, 1903.

P. ANTONESCU , S. = Petre Antonescu, Studiu general pentru punere în exploatare de complexe forestiere. (Extras din Buletinul ministerului domeniilor), București, 1902.

PANȚU, PL. = Zach. C. Panțu: Plantele cunoscute de poporul Român. Vocabular botanic cuprinzând numirile române, franceze, germane și științifice. București, Minerva, 1906.

PANȚU, PR. = I. C. Panțu, Procent, promil, interese și teoria conturilor curente. Brașov, Ciurcu, 1910.

PANȚU, V. B. = Zach. C. Panțu : Vocabular botanic, coprinzând numirile știentifice și populare ale plantelor. București, Minerva, 1902. (Extras din „Buletinul Erbariului Institutului botanic din București“, Anul I).

PAPAHAGI, B. A. = Per. Papahagi, Basme aromâne și Glosar. București, 1905.

PAPAHAGI, M. R. = Pericle N. Papahagi, Megleno-Românii. Studiu etnografico-filologic [cu Glosar]. București, 1903. Partea I-II. [Analele Academiei Române, Tom. XXV, Memoriile secț. literare.].

PAPAHAGI, P. A. = Per. Papahagi, Parallele Ausdrücke und Redensarten im Rumänischen, Albanesischen, Neugriechischen und Bulgarischen. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der philosophischen Fakultät der Universität Leipzig. Leipzig. Barth, 1908.

PÂRVESCU, C. = Pompiliu Pârvescu, Hora din Cartal. Cu arii notate de C. M. Cordoneanu. București, 1908. (Vol. I din colecția: Din viața poporului român. Culegeri și studii. Academia Română.)

PĂSCULESCU, L. P. = Nicolae Păsculescu, Literatură populară românească, adunată de... Cu 30 arii notate de Gheorghe Mateiu. (Vol. V din colecția: Din viața poporului român. Culegeri și studii. Academia Română.) București, Socec, 1910.

PĂTRĂȘCANU, S. A. = D. D. Pătrășcanu, Schițe și amintiri. Iași, Viața Românească, 1909.

PISCUPESCU, O. = Ștefan Vasilie Piscupescu: Oglinda sănătățiĭ și a frumusețiĭ omeneștĭ. Mijloacele și leacurĭ de ocrotirea și de îndreptarea stricăciunilor. Alcătuită și întocmită spre folosul neamului rumânesc de... București, 1829.

PITIȘ, ȘCH. = G. I. Pitiș „Nunta în Șcheiu până pe la 1830“, în REV. NOUĂ, I 104-112 și 150-156.– „Jocuri de petrecere“, în REV. NOUĂ, I 231-236. –„Comori“, în REV. NOUĂ, I 434-437.

P. MAIOR, IST. = Petru Maior de Dicio-Sânmărtín: Istoria pentru începutul Românilor în Dachia, întocmită de... Buda, 1834.

POENAR = P. Poenar, F. Aaron, și Gh. HILL: Vocabular franțezo-romănesc după cea din urmă ediție a dicționarului de Academia franțozească, cu adăogare de multe ziceri, culese din deosebite dicționare de... Tomul I. A–K; II. I–Z. București, Sf. Sava, 1840.

POLIZU = G. A. Polizu: Vocabular româno-german, compus și întocmit cu privire la trebuințele vieței practice de.... Înavuțit și cores de G. Bariț. Brașov, 1857.

POMPILIU, B. = Mironu Pompiliu: Balade populare române, adunate de... Iassi, 1870.

POMPILIU, BIH. = M. Pompiliu: Graiul romănesc din Biharea, în Ungaria. În CONV. LIT. XX, pag. 993– 1022.

PONI, CH. = Petru Poni: Cursŭ de Chimie elementară, fundatu pe teoria atomică. Edițiunea a treia. Iassii, 1891.

PONI, F. = Petru Poni: Elemente de fisică. Edițiunea VII-a. Iași, 1897.

PONTBRIANT = Raoul de Pontbriant: Dicțiunaru româno-francesu. Bucuresci și Göttinge, 1862.

POP. = popular.

POPOVICI-BĂNĂȚEANU, V. M. = Ion Popovici-Bănățeanu, Din Viața Meseriașilor, nuvele. Cu o biografie de dl. Titu Maiorescu și cu portretul autorului. București, Biblioteca pentru toți. (Fără an).

POPOVICI-KIRILEANU, B. = A. Popovici și Gh. Kirileanu: Descrierea moșiei regale Broșteni, județul Suceava. București, C. Göbl, 1906.

POPOVICI, R. D. = Iosif Popovici: Rumaenische Dialekte. I Die Dialekte der Muntenĭ und Pădurenĭ im Hunyader Komitat. Halle a. d. S., Niemeyer, 1905.

PRAV. = Pravila Moldovei din vremea lui Vasile Lupu însoțită de 1° izvoarele sale, 2° de varianta sa muntenească întrupată în Îndreptarea legiĭ a lui Mateiu Basarab, de S. G. Longinescu, 3° de tălmăcirea sa în franțuzește de A. Patrognet. (Vol. I din Legi vechi românești și izvoarele lor). București, Göbl, 1912. [Cifrele sânt cele din glosarul acestei lucrări. În parenteze se dau variantele precedate de un „Mold.“ s. „Munt.“, după cum varianta e din Pravila Moldovei sau din cea a Munteniei.].

PRAVILA (1814) = Adunare cuprinzetoare în scurt din cărțile împărăteștilor pravile. Acum întâĭ typărită cu pozvoleniĭa prea învățatuluĭ Domn și Stăpânitoriŭ Moldavieĭ Scarlat Alexadru Callimah Voevod... Alcătuită cu osteneala și osârdiĭa boĭaruluĭ Moldavieĭ Andronaki Donicĭ. Iași. 1814.

PRAVILA MOLD. = Carte românească de învățătură de la pravilele împărătești și de la alte giudeațe, cu dzisa și cu toată cheltuiala lui Vasilie Voivodul. Iași. 1646.

PRETORIAN, DR. C. = Alessandru Pretorian: Noțiuni de Drept constituțional și administrativ, pentru usul școalelor publice din țară. Edițiunea IV, corectată și adăogită. București, Alcalay, 1899.

PSAL. SCH. = Psaltirea scheiană, publicată de Prof. I. Bianu. Tomul I: Textul în facsimile și transcriere cu variantele din Coresi (1577). Bucuresci, 1889.

PSALT. (1651) = Psaltirea ce se zice cântarea a fericitului proroc și împărat David. Belgrad [în Ardeal], 1651. [După glosarul făcut de Ion Papp în JAHRESBER. III. 170–182).

PUȘCARIU, ET. WB. = Dr. Sextil Pușcariu, Etymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache. I Lateinisches Element, mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen, von.., Heidelberg, Winter, 1905.

RĂDULESCU-CODIN = Rădulescu-Codin: O seamă de cuvinte din Muscel, cu o introducere de dr. Gustav Weigand. Ediția I. Câmpulung, [1901].

RĂDULESCU-CODIN, L. = C. Rădulescu-Codin, Legende, tradiții și amintiri istorice, adunate din Oltenia și din Muscel de... București [1910]. (Vol. X din colecția: Din viața poporului român. Culegeri și studii. Academia Română).

RĂȘCANU, L. = Petru Rășcanu: Lefile și veniturile boĭerilor Moldovei în 1776. Document de la Grigorie A. Ghica VV., publicat cu o Introducere de... Iași, 1887.

RETEGANUL, CH. = Ion Popŭ Reteganul: Cine nu știe striga, Cetéscă cartea asta, adecă Chiuiturĭ de care strigă fecioriĭ în joc, adunate din popor de... și date poporului de A. Todoran, tipograf. Edițiunea II. Gherla, Aurora, 1897.

RETEGANUL, P. I–V. = Ioan Popŭ-Reteganul: Poveștĭ ardelenescĭ, culese din gura poporuluĭ de... Partea I–V. Brașov, Ciurcu, 1888.

RETEGANUL, TR. = Ion Pop Reteganul: Trandafiri și Viorele. Poesiĭ populare culese și ordinate de... Edițiunea II, amplificată. Gherla, Aurora, 1891.

REV. CRIT. I–V. = Revista critică-literară. Directorŭ Ar. Densușianu: I–V. Iași, 1893–1897.

REV. NOUĂ, I–VI. = Revista nouă. Director B. P. Hasdeu. Anul I–VI. Bucuresci, 1888–1893.

REV. P. IST. I sqq. = Revista pentru Istorie, Archeologie și Filologie, sub direcțiunea lui Gregoriŭ G. Tocilescu. Vol. I etc. Bucurescĭ 1883 sqq.

ROMANIA = Romania. Recueil trimestriel consacré à l’étude des langues et des littératures romanes, publié par Paul Meyer et Gaston Paris. Paris 1872–1903, iar de la 1904–sub direcția lui Paul Meyer și a lui Ant. Thomas.

ROMÂNUL GLUMEȚ. = *** Românulu glumețŭ. Basme, Legende, tradițiunĭ populare, orațiunĭ de anulŭ nou și de nuntă, cântece populare vechĭ, ghicitorĭ, povestea vorbiĭ sau proverburĭ etc. Partea I; Proverburĭ și ghicitorĭ. Bucuresci, 1874.

RUSSO, S. = Alexandru Russo, Scrieri, publicate de Petre V. Haneș. Edițiunea Academiei Române. București, Göbl, 1908. [Cu un glosar.].

RUDOW, XVII–XIX, XXII = W. Rudow: Neue Belege zu türkischen Lehnwörtern im Rumänischen, în ZEITSCHRIFT, XVII–XIX. Neue Belege zu rumänischen Wörtern nichttürkischer Herkunft, în ZEITSCHRIFT, XXII..

SADOVEANU, D. = Mihail Sadoveanu: Dureri înnăbușite. București, Minerva, 1904.

SADOVEANU, M. = Mihail Sadoveanu, Mormântul unui copil. București, Minerva, 1906.

SADOVEANU, P. = Mihaĭ Sadoveanu: Povestiri. București, Minerva, 1904.

SADOVEANU, P. S. = Mihail Sadoveanu, Povestiri de seară. București, Minerva, 1910.

SADOVEANU, Ș. = Mihail Sadoveanu: Șoimiĭ. Roman. Bucureștĭ, 1904.

ȘAINEANU = Lazăr Șaineanu: Dicționar româno-german, conținând Nomenclatura completă a Vocabularuluĭ român; termeniĭ technicĭ și neologismele cele mai întrebuințate; indicarea etimologieĭ și a accentuluĭ, fraseologia și expresiunile idiomatice. București, 1889.

ȘĂINEANU, D. U. = Lazăr Șăineanu, Dicționar universal al limbei române. Craiova, Samitca (ediția I 1896, ediția II 1908).

ȘAINEANU, T. = L. Șăineanu: Elementele turcești în limba română. În REV. P. IST. IV și V. .

SĂM. I sqq. = Sămănătorul. Revistă literară săptămânală. Anul I sqq. București, 1901 sqq.

SAMY-BEY = [Ch. Samy-Bey Fraschery], Dictionnaire turc-français, par Diran Kélékian. Constantinopole, Mihran, 1911.

SANDU-ALDEA, A. M. = C. Sandu-Aldea, Ape mari, nuvele și schițe. București, Minerva, 1910.

SANDU-ALDEA, D. N. = C. Sandu-Aldea: Două neamuri (roman). București, Minerva, 1905.

SANDU-ALDEA, U. P. = C. Sandu-Aldea: În urma plugului. Nuvele și Schițe. Bucureștĭ, Minerva, 1905.

SANDU, D. P. = G. Sandu: Drum și popas. Note de drum. Schițe. București, Minerva, 1904..

SANDU, S. = Constantin Sandu, Selecțiunea metodică a cerealelor și bazele științifice ale selecțiunii. București, Minerva, 1907.

SBIERA, F. S. = Dr. Ion G. Sbĭera: Familiea Sbĭera, după tradițiune și istorie și Amintirĭ din viĭața autorului. Cernăuț, 1899..

SBIERA, P. = D-rul Ion al lui G. Sbiera: Povești poporale romînescĭ. Din popor luate și poporului date de... Cernăuț, 1886.

SEVASTOS, C. = Elena Didia Odorica Sevasios: Cîntece moldovenești. Iași, 1888.

SEVASTOS, N. = Elena Sevastos: Nunta la Români. Studiŭ istorico-etnograficŭ comparativ. Bucuresci, 1889.

SEVASTOS, P. = Elena D. O. Sevastos. Povești. Iași, Șaraga. [Fără an]. (Ediția I).

SIMA, M. = Gr. Sima al luĭ Ion. Materialurĭ de limbă. In REV. P. IST. II, 183.

ȘINCAI, HR. I–III. = Gheorghie Șincai din Șinca: Hronica Românilor și a mai multor neamuri, în câtŭ au fostŭ eale amestecate cu Românii.... alcătuită de.... Tom. I–III. Iașiĭ, 1853–1854.

ȘIO. I–II a, II b. = Lazăr Șaineanu: Influența orientală asupra limbei și culturei române. I. Introducerea. II. Vocabularul: 1. Vorbe populare. 2. Vorbe istorice. București, Socecu, 1900.

SLAVICI, N. I–II. = Ioan Slavici: Novele. Vol. I–II. București, Socecu, 1892–1896.

SLAVICI, P. = Ioan Slavici: Pădureanca. Novelă. Sibiiu, Biblioteca poporală a Tribunei, 1884.

SLAVICI, V. P. = I. Slavici: Vatra Părăsită. Nuvelă din popor. București, Minerva, 1900.

ȘEZ. I. sqq. = Șezătoarea, Revistă pentru literatură și tradițiuni populare. Director: Artur Gorovei. [Fălticeni]. 1892 sqq.

STAMATI = Pah., Teodor Stamati: Vocabularĭu de limba germană și română, cu adăogirea celor mai obicĭnuite și în conversăciune primite cuvinte streine. Iașiĭ, Tip. Buciumului romanŭ, 1852.

STAMATI, D. = Pah. T. Stamati, Dicionărașŭ românescŭ de cuvinte tehnice și altele greu de înțeles de... Întâiea ediciune. Iașii, 1851. Tipografiea Buciumului Romanŭ.

STAMATI, P. = C. Stamati, Poezii și proză (în volumul: N. Nicoleanu, Poezii și proză, Vasile Cărlova, Poezii, C. Stamati, Poezi și proză, publicație îngrijită de G. Bogdan-Duică). București, Minerva, 1906.

STĂNCESCU B. = = Dumitru Stăncescu: Basme, culese din gura poporului. Cu o prefață de d. Ionnescu-Gion, Bucuresci, Haimann, 1892.

ȘTEFĂNESCU, C. = Theodor Ștefănescu: Curs de Comtabilitate în partidă dublă. Bucuresci, 1896.

STURDZA, E. = Dimitrie A. Sturdza: La morminte de eroi. Cuvinte rostite de... București, Carol Göbl, 1896.

STURDZA, M. N. = Demetriu A. Sturdza: Memoriu asupra numismaticei românești, de... București, Tipogr. Societ. Academice Romane, 1878.

STURDZA, N. = Dimitrie Sturdza: Numismatica română. București, Tipogr. Naționalĕ C. N. Rădulescu, 1878.

SZINNYEI = Szinnyei József, Magyar tájszótár. A magyar tudományos Akadémia megbizásából szerkesztette... Budapest, Hornyánszky. Elsó kötet A-NY, 1893-1896. Második kötet Ó-ZS, 1897-1901.

TAFRALI, S. = O. Tafrali: Scene din viața dobrogeană. București, Nițeanu, 1906.

TAFRALI, S. = O. Tafrali, Scene din Viața Dobrogeană. București, 1906.

ȚARA OLTULUI = Țara Oltului, ziar săptămânal, social, economic. Făgăraș. (S’a extras „Glosarul“ de „cuvinte și expresiuni populare“ din Țara Oltului, în Transilvania, publicat de Ioan Berescu Brebenel, în nr. 12-44, a. 1909.).

TDRG. = Dr. H. Tiktin. Dicționar român-german. Voi I. A–C. Bucuresci, 1903.

TEODORESCU, P. P. = G. Dem. Teodorescu: Poesii populare române. Bucuresci, 1885.

TES. = A. Papiu Ilarianu: Tesauru de monumente istorice pentru România, atât din vechiu tipărite câtu și manuscripte, cea mai mare parte străine, adunate, publicate cu prefațiuni și note ilustrate de.... Tomu I–III, 1862–1864.

TETRAEV. (1574). = De întru Mathei sfântă bună vestire [din Tetraevanghelia lui Radul Grămaticul]. Publicată de M. Gaster în Archivio glottologico italiano, XII, p. 197–254..

ȚICHINDEAL, F. = D. Țichindeal: Filosoficeștĭ și politiceștĭ prin Fabule moralnice învățăturĭ, acum întâĭa oară culease și întru acest chip pre limba românească întocmite de Parohul Becĭcherecului mic și al shoalelor preparande româneștĭ din Aradul vechiŭ Katehet... Buda. Cu typarĭul crăeșteĭ typografiĭ a universitatei ungureștĭ din Pesta. 1814..

ȚIPLEA, P. P. = Alexandru Țiplea: Poezii populare din Maramureș, adunate de... (Extras din Analele Academiei Române, Seria II, tom. XXVIII, Mem. secț. lit.) București, 1906.

TOCILESCU, MON. = Gr. G. Tocilescu, Monumentele epigrafice și sculpturali ale Museului național de antichități din București, publicate sub auspiciile Academiei române. Partea I, colecțiunea epigrafică a museului până la anul 1881. București, 1902.

TURCU, E. = Ioan Turcu, Escursiuni pe munțiĭ Țěrei Bârsei și ai Făgărașului, din punctul „La om“ de pe „Buceciŭ“ până dincolo de „Negoiul“. Descrieri, întregite cu schițe istorice despre castelele și Țeara Făgărașului. Brașov, Mureșianu, 1896.

URICARIUL, I–XXV = Theodor Codrescu: Uricariul, sau Colecțiune de diferite acte care pot servi la Istoria Românilor. Vol. I–XXV. Iași, 1871-1895 (Vol. I–III în ediția a doua).

VAIDA = Vasilie Vaida: Material jargon de dialect sĕlăgian. (În „Tribuna“ din Sibiiu, 1890, No. 83 sqq.).

VARLAAM, C. = Mitropolitul Varlaam: Carte romăneascâ de învățătură Duminecele preste an și la praznice înpărătești și la svănți mari. Iași. 1643. Un II după C. Însemnează „Partea II“.

VASILIU, C. = Alexandru Vasiliu (învățător la Tătăruși, jud. Suceava), Cântece, urături și bocete de-ale poporului, adunate de...; însoțite de 43 [de] arii notate de d-na Sofia Teodoreanu. București, 1909 (Vol. IV din colecția: Din viața poporului român, culegeri și studii. Academia Română).

VERG. = Vergilius.

VICIU, GL. = Alexiu Viciu: Glosar de cuvinte dialectale din graiul viu al poporului român din Ardeal. Extras din Analele Acad. Rom. t. XXIX, Mem. Secț. Lit. București, 1906.

VLAHUȚĂ, CL. = A. Vlahuța: Clipe de liniște. [Nuvele]. Bucuresci, 1899.

VLAHUȚĂ, D. = A. Vlahuță: Dan. [roman]. București, Graeve, 1894.

VLAHUȚĂ, N. = A. Vlahuță: Nuvele. Bucureștĭ, Socecu, 1886.

VLAHUȚĂ, P. = Al. Vlahuță: Poesii vechĭ și noue. A treia ediție. București. Steinberg, 1894.

WEIGAND, AR. I–II. = Gustav Weigand. Die Aromunen. Ethnographisch - philologisch - historische Untersuchungen über das Volk der sogenannten Makedo-Romanen oder Zinzaren. Erster Band: Land und Leute. 1895. Zweiter Band: Volkslitteratur der Aromunen. 1894, Leipzig, Barth.

WEIGAND, B. B. = Prof. Dr. Gustav Weigand: Die Dialekte der Bukowina und Bassarabiens. Leipzig, Barth, 1904.

ZAMFIRESCU, R. = Duiliu Zamfirescu: In războiu [roman]. București, 1902.

ZANNE, P. I–IX. = Iuliu A. Zanne: Proverbele Românilor din România, Basarabia, Bucovina, Ungaria, Istria și Macedonia. Proverbe, Ḑicetorĭ, Povățuirĭ, Cuvinte adevĕrate, Asemănărĭ, Idiotisme și Cimiliturĭ, cu un Glosar româno-francez (apărut numai pentru Vol. I–VI) de... Vol. I–IX. Bucuresci, 1895–1901.

ZEITSCHRIFT, I. sqq. = Zeitschrift für romanische Philologie, herausgegeben von Dr. Gustav Gröber. Band I sqq. Halle, Niemeyer, 1876.

ZILOT, CRON. = Zilot Românul: Scrierile inedite ale lui... (publicate de Gr. G. Tocilescu în Revista pentru Istorie, Archeologie și Filologie, Vol. V). Cronica (p. 58–88), Adunare de stihuri (p. 331–358).

1) In bibliografia aceasta se cuprind toate cărțile extrase de D-l A. Philippide și de colaboratorii săi, precum și câteva extrase în urmă. Lista aceasta, precum și cea a „Prescurtărilor“ se va completa cu fiecare fascicolă următoare. Cifrele arată pagina și șirul, de câte ori cuvintele nu se găsiau rânduite în ordine alfabetică (dicționare, glosare etc.).

2) Pag. 1 a ediției de la 1875 (vol. III) corespunde pag. 195 în ediția de la 1897 (vol. II).

*) Cele urmate de semnul *) nu se găsesc în biblioteca Academiei (sau nu se găsesc în ediția citată, ci în altele, care s’au pus în parenteză), iar titlul lor se dă după „Prescurtările“ d-lui Philippide.